09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
کاربرد FRP در ساختمان های بتنی
اتصال FRP در وجه کششی المان های تحت خمش، بگونه ای که راستای الیاف در امتداد طول عضو قرار گرفته و در انتقال نیروهای کششی ناشی از خمش موثر باشد ( همانند میلگردهای کششی ) می تواند مقاومت خمشی المان های بتنی را افزایش دهد.
کاربرد FRP در ساختمان های بتنی
تقویت سازه های بتنی با FRP
ناسازگاری حرارتی عرضی بین میله های FRP و بتن یک مشکل عمده در سازه های بتنی است. تغییرات حرارت حرارتی به طور قابل توجهی با افزایش کشش عرضی FRP افزایش می یابد.
تقویت سازه های بتنی با FRP
فیلترها
Sort
display