0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکن مهرصفا دشت با کاشت بولت

مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکن مهرصفا دشت با کاشت بولت

مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکن مهرصفا دشت با کاشت بولت

مقاوم سازی اتصال ستونهای پروژه مسکن مهر صفا دشت با استفاده ازرادهای ASK-M24 کالم آلمان و چسبهای کپسولی VPK-SF-24

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display