0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران

بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران

بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران

بدلیل نیاز کارفرما به وضعیت فعلی سازه مرکز پالایش و فرآورده های خونی مرکز انتقال خون ایران و عدم در دسترس بودن نقشه های اجرایی اسکلت بازرسی کلیه بادبندهای موجود در سازه و نوع آن و همچنین مشخص نمودن ابعاد فونداسیون – بازرسی سازه و اسکن میلگرد مقاومت بتن و تعیین قطر و تعداد میلگردهای بکار رفته در آن به این شرکت واگذار گردید.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display