0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

انواع سازه نگهبان کدام است و چه تاثیری در پایداری گود دارد؟

انواع سازه نگهبان کدام است و چه تاثیری در پایداری گود دارد؟

ممکن است که عوامل محیطی منجر به افزایش فشار بر روی جداره های اطراف گودبرداری شوند که در نهایت ایمنی سازه را کاهش می دهند. فشارهایی که به گود وارد می شوند، معمولاً مربوط به خاک هایی هستند که در طبقه بالاتر آن قرار دارند. علاوه بر این ساختمان های مجاور هم ممکن است که گودبرداری را خراب کنند. برای حفظ ایمنی و پایداری گود، از سازه های نگهبان استفاده می شود.

علاوه بر این، در برخی موارد خاکبرداری عواقب زیادی به همراه خواهد داشت. تأثیر سازه نگهبان بر پایداری گود، بسیار مشهود است. این سازه ها به صورت موقتی و به منظور جلوگیری از ریزش گود، تنظیم می شوند. سازه نگهبان به صورت های مختلفی اجرا می شود و از این رو دارای انواعی است.

سازه نگهبان خرپایی

در اجرای این روش باید چاه هایی با اندازه های مشخص حفر شوند. در اجرای این روش به جای بتن باید از شمع استفاده شود. این روش پایدارسازی گود، یکی از بهترین و مناسب ترین روش ها برای ساخت و ساز های شهری است. شمع انتهای تحتانی در این روش، خرپا نامیده می شود و در اجرای آن باید محاسبات بسیار دقیق صورت بگیرد.

تأثیر سازه نگهبان بر پایداری گود چگونه است؟

سازه های نگهبان به طور کلی برای افزایش ایمنی گودبرداری صورت گرفته، اجرا می شوند. این سازه ها نقش بسیار تأثیرگذاری را برای افزایش پایداری گود ایفا می کنند. این سازه ها ایمنی افرادی را که در اطراف یا داخل گود، مشغول کار هستند را بیشتر می کند. علاوه بر این مصالح و مواد زیادی هم برای ساختمان سازی در اطراف گود، نگه داشته می شوند. به طور کلی سازه نگهبان، نقش زیادی در مقاوم سازی گود و در نهایت ساختمان خواهد داشت.

گودبرداری یکی از مهم ترین مراحل سخت و ساز است که به همراه آن باید سازه نگهبان هم اجرا شود. با توجه به بررسی های تخصصی صورت گرفته شده از نظر مصالح، مواد، شرایط اقتصادی و غیره، باید تصمیم گرفته شود که از چه روشی برای ساخت سازه نگهبان استفاده شود. برای اجرای روش های مختلف سازه نگهبان، باید اصول و تئوری های زیادی رعایت شود. با رعایت این موارد، انواع سازه نگهبان، به درستی اجرا خواهند شد. روش های گودبرداری هم به شیوه های مختلفی انجام می شود.

اجرای انواع سازه نگهبان

گودبرداری و همچنین سازه های نگهبان در ساختمان سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. شرایط زیادی بر اجرای انواع سازه تأثیرگذار است. به کار بردن این سازه ها با در نظر گرفتن تئوری های مختلفی صورت می گیرد. انواع سازه های نگهبان با توجه به روش های پایدار کردن گود، اجرا می شوند. از آن جایی که افزایش پایداری گود، نقش زیادی در مقاوم سازی دارد، سازه نگهبان باید به بهترین شکل اجرا شود.

روش های اجرای گودبرداری، انواع سازه نگهبان را می سازند. سازه دیافراگمی، مهار متقابل، شمع، خرپا و غیره از روش های اجرای پایدارسازی در سازه هستند. تأثیر سازه نگهبان در پایداری گود، موجب می شود تا زمان زیادی هم برای برنامه ریزی و اجرای آن در نظر گرفته شود.

گودبرداری بعد از مهارسازی

بعد از این که بتن ریزی انجام شد، پروفیل ها و شمعی که در درون گود قرار داده شده است، در مجموع فعالیت مهاری را انجام می دهند. برای نتیجه گیری مناسب باید با دقت زیادی مراحل انجام شوند. بعد از پایان مهارسازی، باید گودبرداری آغاز شود. برای این کار باید از دستگاه هایی ویژه خاکبرداری استفاده شود. به این طریق عمق مشخصی از خاک برداشته می شود. برای این کار باید حداقل قطر 10 سانتی متر درون زمین حفاری صورت بگیرد. عمق حفاری هم باید توسط مهندس سازه تعیین شود.

به هر حال در انواع سازه نگهبان، پایدارسازی گود باید قبل از گودبرداری صورت بگیرد. گودبرداری هم در طی مراحلی صورت می گیرد. در این مراحل از انواع مصالح استفاده می شود. بعد از حفاری میلگردی در درون چاه قرار گرفته و بعد از آن فرایند بتن ریزی انجام می شود. برای اجرای صحیح گودبرداری و مقاوم سازی آن، باید برنامه ریزی های دقیق تری برای طراحی سازه صورت بگیرد. این کار با استفاده از ابزارهای خاصی انجام می شود. در طی فرایند تزریق بتن به درون چاه، نباید فشار زیادی به کار گرفته شود. ازدیاد فشار ممکن است منجر به ایجاد شکستگی در خاک شود.

گودبرداری بعد از مهارسازی

سازه نگهبان به روش مهار متقابل

از این روش برای همه گودبرداری ها نمی توان استفاده کرد. در این روش در طرفین چاه باید حفره های کوچکی ایجاد شوند. این حفره ها باید فاصله های یکسانی از هم داشته باشند. این حفره ها، باید به میزان مشخصی از گودبرداری صورت گرفته، بزرگتر باشند. عمق بیشتر کمک می کند تا پروفیل ها بهتر بتوانند مهار فشار های بیرونی را انجام دهند.

تأثیر سازه نگهبان بر پایداری گود به عوامل زیادی بستگی دارد و یکی از آن ها اجرای اصولی روش های پایدارسازی است. بعد از حفر چاه باید پروفیل هایی که از جنس فولاد هستند، درون چاه ها قرار داده شوند. این کار باید با انجام محاسبات دقیق صورت بگیرد. معمولاً پروفیل ها تا حدودی بیرون از گود قرار می گیرند.

سازه نگهبان به روش دوخت به پشت

در این روش هم باید چاه حفر شود و البته مراحلی هم در این بین وجود دارد. برای اجرای این سازه، باید چاهک هایی به صورت افقی در گود ایجاد شود. این چاهک ها در دیواره های چاه حفر می شوند. بعد از این کار باید کابل هایی در این چاهک ها قرار داده شوند تا فضای مناسبی را برای بتن ریزی ایجاد کند. بعد از آن بتن ریزی صورت می گیرد و به این صورت، خاک درون چاه مهار می شود. معمولاً انشعاباتی از کابل ها به درون کشیده می شود و باید قسمت های انتهایی آن ها در سطح گودی، مهار شود. عمق گودبرداری های صورت گرفته، با توجه به شرایط تغییر می کند.

بعد از این که بتن ریزی به صورت کامل انجام شد، باید اطمینان حاصل شود که بتن از مقاومت خوبی برخوردار است. در طی مراحل گفته شده، خاک کاملاً متراکم خواهد شد. در این صورت خاک کمتر تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار می گیرد برای بیان دقیق تر تأثیر سازه نگهبان در پایداری گود، باید گفت که در واقع فشارهایی که به بدنه گودی وارد می شوند، به خاک های درون چاه منتقل خواهند شد؛ بنابراین در این جا با استفاده از خاک، سازه نگهبان مناسب ساخته می شود. با توجه به طراحی صورت گرفته، خاک قادر خواهد بود تا این فشار را به صورت متعادل در بین بدنه ها و خاک منتقل کند.

روش مهارسازی برای پایداری گود

در روش مهارسازی برای این که از حرکت خاک جلوگیری شود، از خاک هایی که در جداره و دیوارهای اطراف هستند، استفاده می شود. برای این کار در وهله اول باید اطراف فضایی که برای گودبرداری در نظر گرفته شده است، حفره هایی ایجاد شود. این حفره های باید فاصله های یکسانی داشته باشند. این حفره های بزرگ، باید کمی بیشتر از گودی ها عمق داشته باشند.

این روش در واقع اجرای یکی از انواع سازه نگهبان است که در موقعیت های مناسب باید به کار گرفته شود. در این روش، برای مهار حرکت و رانش خاک، با استفاده از تمهیداتی خاص، از خود خاک های دیواره کمک گرفته می شود. ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری شود، در فواصل معین چاه هایی حفر می کنیم. این چاه باید کمی بیشتر از گودی ایجاد شده، عمق داشته باشد. این فضای مضاعف، مربوط به انتهای چاه است.

بعد از اینکه چاه حفر شد، باید از پروفیل هایی برای درون آن استفاده کرد. برای افزایش قابلیت مهاری پروفیل ها، باید در قسمت انتهایی آن ها، سطح تیزی ایجاد شود. برای اجرای این روش باید فضایی در چاه برای قرار دادن شمع در نظر گرفته شده باشد. آرماتوربندی شمع باید از قبل انجام شده باشد و بعد از قرار دادن پروفیل، اجرای کار شروع شده و ریختن بتن انجام خواهد شد.

سازه نگهبان دیافراگمی

سازه نگهبان دیافراگمی

برای اجرای این روش، ابتدا باید قسمتی از زمین با کمک دستگاه های نگهبان حفاری شوند. بعد از حفاری باید با استفاده از مصالح مناسبی مثل سیمان، گودی ایجاد شده را پر کرد. این کار باید همزمان با گودبرداری صورت بگیرد. در این صورت آسیب پذیری خاک و گودبرداری کمتر خواهد شد. علاوه بر این دیواره های گودی هم کمتر خاک از دست می دهند. زیرسازی هایی باید برای ایجاد انواع سازه نگهبان صورت بگیرد.

برای سازه دیافراگمی، باید آرماتورهای مورد نظر در دیوار حفر شده قرار داده شوند. در نهایت باید از بتن هایی مناسبی برای داخل دیوار استفاده شود. برای افزایش کیفیت و پایداری بهتر سازه، باید از بتن مرغوب استفاده شود. اجرای این سازه نگهبان موقت، تا حدودی آسان تر از روش های دیگر است. به این دلیل که از مراحل کمتری برخوردار است. البته افزایش کیفیت اجرای آن، وابسته به مهارت و تجربه افراد دارد.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display